top of page

Privacyverklaring

Aquamella

Privacyverklaring

Hieronder kan u een antwoord vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aquamella bvba, gevestigd te Gontrode Heirweg 132 te 9090 Melle, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer BE0435.244.740.

 

Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan u steeds bij ons terecht voor extra informatie via het contactformulier op onze website. Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In dit document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn. Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam (en functie binnen een bedrijf), om contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens
voor facturatiedoeleinden zoals BTW nummer. Daarnaast verzamelen we automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens , maar het laat ons toe om statistieken op
te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om de werking van de website te verbeteren. Het bezoeken van de website, het beroep doen op de diensten van Aquamella telefonisch of elektronisch, het inschrijven via ons contactformulier, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Aquamella uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.


Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor volgende doeleinden:
• Beantwoorden van vragen;
• De opmaak van offertes;
• Het leveren van bijstand;
• Uitvoering van gevraagde werken;
• Opvolging van uw opdrachten;
• Het verzenden van facturen e.d.;
• Het optimaliseren van kwaliteit, het beheer en de inhoud van de
website.


Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. Aquamella verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aquamella.be. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.
 

Aquamella bvba neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Indien u meent dat uw rechten niet correct worden nageleefd, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Wanneer zich – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – een datalek zou voordoen, zal dit aan de toezichthoudende autoriteit gemeld worden en in voorkomend geval aan de betrokkenen.

bottom of page