top of page

Wat is een sterfput? En wat is de functie ervan?

Nu de septische put helemaal ingeburgerd is en de klassieke sterfput enkel nog voorkomt in oude gebouwen, weten de meeste mensen niet meer wat dit nu precies is. Ze vragen zich af wat nu eigenlijk de functie is van een sterfput. Wat is het verschil met een septische put of beerput? Is er wel een verschil? We klaren het graag even uit voor u.

 Ontstaan van de sterfput


De sterfput ontstond in de 18de eeuw, toen mensen op zoek waren naar een manier om van hun vloeibare afvalstoffen af te geraken. Ze goten zowat alles in een sterfput of bezinkput. Zo kiepten ook ververijen hun verfresten in zo’n put in de hoop dat die stoffen zouden bezinken en hopelijk ook (voor een deel) worden afgebroken.


In de praktijk kwam helaas veel van dat afval in de rivier terecht, mat alle gevolgen van dien voor fauna en flora. Rivieren waren de belangrijkste bron van drinkwater en ook bij het brouwen van bier speelde het rivierwater een grote rol, dus er moest wel een alternatieve oplossing komen. Het gebruik van de sterfput werd afgeremd door de autoriteiten en stierf – toch wat deze eerste toepassing betreft – een langzame dood.


De naam 'sterfput'


De sterfput of bezinkput ontleende zijn naam dus aan zijn functie. Deze ‘zinkput’ vormde een buffer tussen afvalproducten en het grondwater. Daar kon dit bezinksel van afvalproducten ‘afsterven’ en het resterende water weer in de grond laten sijpelen.


De sterfput in de 21ste eeuw


In de 21ste eeuw is het woord ‘sterfput’ nog steeds in gebruik. Alleen wordt het ingezet om verschillende zaken mee aan te duiden, afhankelijk van het dialect. Het gebruik van de benaming is vaak foutief en verwarrend. Zo noemt men in sommige regio’s het rioolputje de sterfput of de put tussen het afvalwater en de riolering. In de meeste gevallen klopt de benaming niet, al blijft de logica meestal behouden. Men duidt er de toegang of buffer naar de riolering mee aan.


Wat is een sterfput nu echt?


Een sterfput is eigenlijk altijd een put gekoppeld aan een septische put. Het is een geperforeerde tank waarin het gezuiverde water van de septische put terecht komt. Op die manier kan het gefilterde grondwater langzaam insijpelen terwijl het residu achterblijft in de put.

Modernere alternatieven


Tegenwoordig hebben woningen een septische put: een groot betonnen of kunststof reservoir waarin afvalwater wordt afgebroken. Andere woningen hebben nog een beerput, een gat in de grond dat vroeger ook als toilet werd gebruikt. Septische putten hebben een veel vlottere afbraakcapaciteit dan beerputten en moeten dus minder vaak worden geledigd. Vandaag de dag geeft men hier de voorkeur aan.


Heeft u nog een sterfput?


Slechts een handvol particuliere woningen hebben nog echt een sterfput. De meeste van deze putten werden intussen reeds gedempt. Ze zijn immers schadelijk voor mens en milieu. Enkel in oude gebouwen komt het nog voor. Als u zeker wilt weten of u nog een sterfput heeft, schakelt u best een professionele reinigings- of ontstoppingsdienst in. Aquamella is zo’n firma die de expertise, ervaring en juiste tools heeft om te achterhalen of u een sterfput heeft, waar die gelokaliseerd is en of die een potentieel gevaar vormt. Wilt u uw sterfput ledigen of uw sterfput reinigen? Maak er uw handen niet aan vuil en laat het over aan onze expertise.

 

Ontstoppen of ruimen? Aquamella is al onderweg!


Aquamella verhelpt elke verstopping. We reinigen uw verstopte leiding, riool, of opslagtank met hogedrukapparatuur. We garanderen daarbij steeds een duurzaam resultaat en voeren vloeibaar afval af naar wettelijk erkende stortplaatsen volgens strikte veiligheidsnormen. Reinigen of ruimen? Aquamella is al onderweg!

Comentarios


bottom of page